Kur Tanımları IV.Sınıf

IV. SINIF GÜZ SÖMESTRESİ

T

P

K

ÇGE 429-01 Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Araştırma Teknikleri

3

0

3

Bilim, bilimsel araştırma, araştırma çeşitleri, araştırma probleminin seçimi, araştırmanın doğruluğunu etkileyen etmenler, veri toplamada genel prensipler, örneklem teknikleri, verilerin analizi, araştırma raporunun yazılması.

ÇGE 415-01 Çocuk Gelişiminde Kuramlar

2

0

2

Bu ders, çocuk gelişimine ilişkin temel kuramlar ve kuramların çocukların davranış ve gelişimlerine etkilerinin incelenmesini içermektedir.

ÇGE 431-01-16 Mezuniyet Tez Yönetimi

4

0

4

Öğrencilerin kendi ilgi ve çalışma alanlarına uygun olarak seçtikleri araştırma konuları sınıf içinde tartışılarak araştırması yapılabilir olan konular her öğrencinin tek başına yapacağı şekilde sınırlandırılarak yürütülmektedir.

ÇGE 417-01-16 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması I

0

6

2

Bu ders, 0 - 18 yaş dönemindeki normal gelişim gösteren, engelli, suçlu, korunmaya muhtaç, sokak, mülteci ve çalışan çocuklara yönelik verilen teorik bilginin sahadaki pratik uygulamalarını içermektedir.

ÇGE 435-01 İşitme Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

2

0

2

Bu ders; ses fiziği, kulağın anatomisi ve fizyolojisi, işitmenin ölçülmesi ve odyogram, işitme aletleri ve ölçüm teknikleri, işitme engelinin tanımı, nedenleri, sınıflandırılması, işitme engelli çocuğun tanımı ve gelişim özellikleri, işitme engelli çocukları tanıma teknikleri, işitsel dinleme, ekip çalışmasının önemi ve Türkiye’de işitme engelli çocuklara yönelik çalışmalar, erken tanının önemi, eğitim gereksinimleri, eğitim yöntemleri, eğitim modelleri, eğitim teknikleri, kaynaştırma programları, iletişimde dikkat edilmesi gereken özellikler, işitme engelli bebeklerin eğitimi, erken çocukluk döneminde destekleyici eğitim ve aile eğitimi konularını içermektedir.

ÇGE 437-01 Dil Gelişimi ve İletişim Bozuklukları

2

0

2

İletişim, iletişim bozuklukları ile ilgili alanlar, dil gelişimi ve aşamaları, dil kazanımına ilişkin görüşler, dil ve konuşmanın fizyolojik temelleri, dil ve konuşma bozukluklarının sınıflandırılması, dil bozuklukları tiplerinde tanı ve tedavi, konuşma bozuklukları tipleri tanı ve tedavi.

ÇGE 419-01 Çocuk ve Hukuk

2

0

2

Bu derste suçlu, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci vb. gibi farklı özelliklerdeki çocukları içeren yasalar, çocuk hakları sözleşmesi ve sözleşmenin uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınması, Türkiye’de ve dünyada durum değerlendirmesi ve bu çerçeve içinde aile, devlet ve diğer müesseselerin çocuğa karşı sorumluluklarının ve etkilerinin neler olduğu incelenmektedir.

ÇGE 421-01 Eğitimde Aile Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

2

0

2

Bu derste aile eğitiminin, aile danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin önemi, ailelere çocuklarının gelişimlerini desteklemedeki rolleri, tutumları ve sorumluluklarının anlatımında eğitimcinin rolü ve formasyon özellikleri işlenecektir.

ÇGE 423-01 Eğitsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri

2

0

2

Bu derste, normal gelişim gösteren ve engelli çocukların gelişimsel özellikleri değerlendirme yöntemlerini çeşitlendirmek, eğitimsel temel gereksinimlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik analitik ve yoruma dayanan bir bakış kazandırılması amaçlanmaktadır.

İNG 437-86-87 İngilizce VII

3

0

3

İNG - 338 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders orta-üstü düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. 

 

IV. SINIF BAHAR SÖMESTRESİ

T

P

K

ÇGE 418-01-16 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması II

0

6

2

Bu ders 0-18 yaş dönemindeki normal gelişim gösteren, engelli, suçlu, korunmaya muhtaç sokak, çalışan ve mülteci çocuklarına yönelik verilen teorik bilginin sahadaki pratik uygulamalarını içermektedir.

ÇGE 436-01 İşitme Engelli Çocuklar İçin Program Geliştirme ve Uygulama

0

3

1

Bu derste işitme engelli çocukların gelişim özelliklerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, uygulama ve programları değerlendirmeye yönelik alan çalışması amaçlanmaktadır.

ÇGE 448-01 Dil ve Konuşma Engelli Çocuklar İçin Program Geliştirme ve Uygulama

0

3

1

Bu derste dil ve konuşma engelli çocukların gelişim özelliklerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, uygulama ve programları değerlendirmeye yönelik alan çalışması amaçlanmaktadır.

ÇGE 438-01 İletişim Bozukluklarında Eğitimsel Yaklaşımlar

1

0

1

Bu dersin içeriğinde, iletişim bozukluklarında problemin nedenine göre dil ve konuşma sorunlarını değerlendirme ile eğitimlerine ilişkin farklı yaklaşımların ve analiz şekillerinin incelemesi yapılacaktır.

ÇGE 456-01 Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

2

3

3

Hastanede yatan çocukların ruhsal durumları, çocuk, aile, personel etkileşimi, hastanede oyun ve oyun odaları, hastane okulları, çocuk ve aileleri hastaneye hazırlayıcı eğitim.

ÇGE 414-01 Teknoloji, Bilim ve Çocuk

2

0

2

Bu dersin içeriğinde okulöncesi ve ilkokullarda müfredat programlarındaki teknolojik gelişimlere yönelik etkinliklerin yeri ve uygulamaları ile bilgisayar destekli eğitimin yararları, dezavantajları, özellikleri ve bilgisayar destekli eğitimin uygulama sonuçlarının anlatılması amaçlanmaktadır.

ÇGE 426-01-16 Seminer

2

0

2

Bu derste öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre seçecekleri bir alanda çalışma yaparak, seçtikleri alanda tartışabilme ve sentez yapma becerilerinin gelişmesi sağlanacaktır.

ÇGE 420-01 Kurum Yönetimi

2

0

2

Okulöncesi eğitimin tanımı ve önemi, çocuğa kazandırdıkları, yönetimin tanımı, süreçleri, modelleri, sınıf içi yönetim planı, sınıf içi yönetimde öğretmenin rolü, sınıf içi yönetimde kullanılan stratejiler, olumlu ve olumsuz güdülemenin yönetimdeki rolü.

ÇGE 460-01 Adölesan Gelişimi

2

0

2

Bu derste, adölesan gelişimine ilişkin farklı kuramsal yaklaşımların analizi, adölesan ve aile, adölesan ve okul gibi alanlar hem normal gelişim gösteren hem de engelli adölesanların gelişimsel özelliklerine bağlı olarak tartışılacaktır.

ÇGE 450-01 Mesleki Literatürde Terim ve Kavramlar

1

0

1

4.sınıf bahar döneminde verilen mesleki literatürdeki terim ve kavramların açıklanması.

İNG 438-86-87 İngilizce VIII

3

0

3

İNG - 437 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders orta-üstü İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıhhiye Ankara-TÜRKİYE
Tel : 00 90 312 305 15 26
00 90 312 305 18 37 - 00 90 312 305 31 26
Fax: 00 90 312 305 30 53
E-mail : hucg@hacettepe.edu.tr